Zásady zpracování osobních údajů

30+

AGRO SERVIS CZ, spol. s r.o., IČ: 25586360, se sídlem v Rajhradicích, U Sýpky 1, 664 61 (dále jen „provozovatel“), při své podnikatelské činnosti zpracovává osobní údaje, ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a to osobní údaje, poskytnuté provozovateli jeho obchodními partnery ve formě fyzických a podnikajících fyzických osob, za účelem uzavření a plnění smluv s provozovatelem, ve smyslu čl. 6, odst. 1, písm. b) Nařízení. Neposkytne-li subjekt údajů své osobní údaje, nebude provozovatel schopen uzavřít se subjektem, jako svým obchodním partnerem, jakoukoli smlouvu a tuto následně plnit.

Osobní údaje, zpracovávané provozovatelem jsou: jméno, příjmení, bydliště, sídlo, IČO, DIČ, e-mail, telefonní číslo a číslo bankovního účtu. Tyto osobní údaje nebudou použity k žádným marketingovým nebo jiným účelům, krom účelu uzavření a plnění smlouvy mezi provozovatelem a subjektem údajů.

Osobní údaje budou provozovatelem uchovávány po dobu plnění smlouvy a 10 let po jejím skončení; po uplynutí 10ti leté lhůty budou smlouvy skartovány a osobní údaje tak zničeny. Během tohoto zpracování nebudou osobní údaje zpřístupněny 3. osobám, vyjma poskytnutí státním orgánům na základě právního předpisu. Všichni zaměstnanci provozovatele jsou zavázáni zachovávat mlčenlivost o všech údajích, které by mohly souviset či souvisí se zpracováním osobních údajů.

Subjekt osobních údajů je oprávněn po provozovateli požadovat zejména přístup ke svým osobním údajům, jejich úpravu, opravu či výmaz anebo omezení zpracování těchto údajů. Dále je subjekt osobních údajů oprávněn vznést námitku proti způsobu zpracování osobních údajů či k přenositelnosti údajů. Za tímto účelem může subjekt kontaktovat provozovatele na telefonním čísle (+420) 775 743 544 či na e-mailu agroserviscz@plyny.com případně osobně v sídle v Rajhradicích v pracovní době Po-Pá od 9:00 do 16:30 hod.

Proti způsobu zpracování osobních údajů může subjekt podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.